Home » Hiermee helpen we » CanMEDS assessment » CanMEDS rollen

CanMEDS rollen

De zeven rollen van CanMEDS

1. Medisch handelen

Bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied, past het diagnostisch/therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied goed en waar mogelijk evidence based toe, levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg en vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.

2. Communicatie

Bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op, luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie, bespreekt medische informatie goed met patiënten en familie en doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus.

3. Samenwerken

Overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners, verwijst adequaat, levert effectief intercollegiaal consult, draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.

 

4. Kennis en wetenschap

Beschouwt medische informatie kritisch, bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis, ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan en bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg.

CanMEDS rollen
De 7 CanMEDS rollen

5. Maatschappelijk handelen

Kent en herkent de determinanten van ziekte, bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel, handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

 

6. Organisatie

Organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling, werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorg-organisatie, besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord en gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing.

7. Professionaliteit

Levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze, vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag, kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen en oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep.