Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het Carrièrecentrum Zorg maakt deel uit van VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V.

Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
Tel: 030 – 670 27 90

Algemene voorwaarden van VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten die zijn verleend aan VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V. In deze voorwaarden staan regels en uitleg die voor de verschillende soorten opdrachten gelden. Per soort opdrachten is een specifiek deel van deze algemene voorwaarden van toepassing.
– Deel I is van toepassing op opdrachten in het kader van loopbaanadvies.
Deel II is van toepassing op opdrachten in het kader van werving en selectie.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30030794.

Deel I – Loopbaanadvies

Dit deel is van toepassing op de activiteiten die VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V. op het gebied van loopbaanadvies ontplooit.

Artikel 1. Definities

In dit deel van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • CARRIÈRECENTRUM ZORG: Carrièrecentrum Zorg die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van CARRIÈRECENTRUM ZORG.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2. Algemeen
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CARRIÈRECENTRUM ZORG en een opdrachtgever waarop CARRIÈRECENTRUM ZORG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CARRIÈRECENTRUM ZORG, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CARRIÈRECENTRUM ZORG en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle prijsopgaven en offertes opgesteld door CARRIÈRECENTRUM ZORG zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, 30 dagen geldig.
 2. De prijzen in de genoemde prijsopgaven en offertes zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. CARRIÈRECENTRUM ZORG zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij is vrij in de keuze van de wijze van uitvoering.
 2. CARRIÈRECENTRUM ZORG geeft aan welke coaches/loopbaanbegeleiders/adviseurs/etc ingezet worden. CARRIÈRECENTRUM ZORG zal in overleg met de opdrachtgever de samenstelling wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering noodzakelijk is. De wijzigingen mogen de kwaliteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden. Een wijziging kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
 3. CARRIÈRECENTRUM ZORG is gerechtigd de opdracht of een gedeelte daarvan uit te besteden en/of te doen verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CARRIÈRECENTRUM ZORG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CARRIÈRECENTRUM ZORG worden verstrekt.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CARRIÈRECENTRUM ZORG zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal CARRIÈRECENTRUM ZORG de opdrachtgever hierover vooraf inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CARRIÈRECENTRUM ZORG daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal CARRIÈRECENTRUM ZORG geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CARRIÈRECENTRUM ZORG kunnen worden toegerekend of voor haar risico zijn.
 5. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen in de aard en omvang van werk, hetzij op verzoek van opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van de opdrachtgever, hetzij op basis van een voorstel van de CARRIÈRECENTRUM ZORG, evenals de mogelijke gevolgen daarvan voor de kosten van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever en CARRIÈRECENTRUM ZORG nader overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Werkzaamheden volgens de gewijzigde opdracht zullen pas aanvangen na de schriftelijke bevestiging.
 6. Alle adviezen, informatie, mededelingen etc. worden door de CARRIÈRECENTRUM ZORG zo zorgvuldig mogelijk (af) gegeven, respectievelijk gedaan. Voor de gevolgen van eventuele fouten en afwijkingen – inclusief die in folders, advertenties en artikelen – is CARRIÈRECENTRUM ZORG niet aansprakelijk.
Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

Door CARRIÈRECENTRUM ZORG opgegeven tijden waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd, gelden steeds bij benadering. Deze tijden gaan in na ontvangst van de gegevens van de opdrachtgever zoals genoemd. Overschrijding hiervan geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming of opschorting van enig voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting

Artikel 7. Honorarium en kosten
 1. Het honorarium, dat in rekening wordt gebracht, wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van CARRIÈRECENTRUM ZORG, zoals die gelden op het moment van dienstverlening.
 2. Voorbereidingstijd, telefoonkosten, kosten derden, locatiekosten, reiskosten en reistijd kunnen door CARRIÈRECENTRUM ZORG volledig in rekening worden gebracht. Indien CARRIÈRECENTRUM ZORG een vast uurtarief of honorarium is overeengekomen is CARRIÈRECENTRUM ZORG niettemin gerechtigd tot verhoging hiervan indien en voor zover CARRIÈRECENTRUM ZORG tussen het moment van aanbieding en levering er significante wijzingen in de geldende tarieven hebben voorgedaan.
 3. Naast het honorarium kunnen alle door CARRIÈRECENTRUM ZORG in het kader van de opdracht gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder deze kosten vallen onder meer kosten van te bijvoorbeeld testinstrumenten en vervoerkosten en alle aan, ten gevolge van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde, derden te betalen vergoedingen en kosten.
Artikel 8. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CARRIÈRECENTRUM ZORG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. Incassokosten
 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte door CARRIÈRECENTRUM ZORG gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
 1. Op alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van CARRIÈRECENTRUM ZORG afkomstige of door haar gebruikte adviezen, informatie, programma’s, ontwerpen, programma’s, systemen, werkwijzen, testinstrumenten etc. wordt en/of blijft uitsluitend CARRIÈRECENTRUM ZORG rechthebbende, ook al heeft de opdrachtgever een aandeel in de totstandkoming daarvan gehad of zijn aan de opdrachtgever voor de vervaardiging of het gebruik daarvan kosten in rekening gebracht.
 2. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan CARRIÈRECENTRUM ZORG voorbehouden. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van CARRIÈRECENTRUM ZORG.
Artikel 11. Onderzoek, reclames
 1. Elke aansprakelijkheid tegen CARRIÈRECENTRUM ZORG over enige handeling vervalt, indien de opdrachtgever niet per aangetekend schrijven heeft gereclameerd, nadat de handeling aan de opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. CARRIÈRECENTRUM ZORG is gehouden binnen dertig dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de reclame en eventueel daarbij gevraagde voorzieningen voor zover de opdrachtgever die aangewezen achtte te treffen. Desgevraagd zal CARRIÈRECENTRUM ZORG de opdrachtgever of reclamant omdat wordt gereclameerd in de gelegenheid stellen te worden gehoord.
 2. Reclameren ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op, noch geeft zulks de opdrachtgever recht op verrekening.
 3. In geval van terecht reclameren is CARRIÈRECENTRUM ZORG uitsluitend gehouden tot aanpassing van het bedrag van haar declaratie of het verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dit ter keuze van CARRIÈRECENTRUM ZORG. CARRIÈRECENTRUM ZORG is gerechtigd op een door haar gemaakte keuze later terug te komen.
Artikel 12. Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft CARRIÈRECENTRUM ZORG recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CARRIÈRECENTRUM ZORG zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CARRIÈRECENTRUM ZORG, zal CARRIÈRECENTRUM ZORG in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CARRIÈRECENTRUM ZORG extra kosten met zich brengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. De door CARRIÈRECENTRUM ZORG geleden schade waarvoor de opdrachtgever in geval van onregelmatige opzegging aansprakelijk is, bedraagt ten minste het volledige honorarium (zonder korting voor besparingen wegens het voortijdige beëindiging van de overeenkomst) dat CARRIÈRECENTRUM ZORG zou hebben genoten indien de onregelmatige opzegging niet zou hebben plaatsgehad, naast alle ten gevolge van de overeenkomst door CARRIÈRECENTRUM ZORG gemaakte kosten. Hier vallen ook de reserveringstijd en reserveringskosten (waaronder ook locatiekosten en inhuurkosten derden) als gevolg van het te laat opzeggen van de opdracht door de opdrachtgever.
Artikel 13. Opschorting en ontbinding
 1. CARRIÈRECENTRUM ZORG is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b) na het sluiten van de overeenkomst CARRIÈRECENTRUM ZORG ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c) opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is CARRIÈRECENTRUM ZORG bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CARRIÈRECENTRUM ZORG op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CARRIÈRECENTRUM ZORG de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien CARRIÈRECENTRUM ZORG aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft CARRIÈRECENTRUM ZORG het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. CARRIÈRECENTRUM ZORG zal naar beste weten en kunnen de haar verstrekte opdracht uitvoeren. CARRIÈRECENTRUM ZORG is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door CARRIÈRECENTRUM ZORG van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het geven van de opdracht de opdrachtgever mag vertrouwen.
 2. De aansprakelijkheid van CARRIÈRECENTRUM ZORG is beperkt tot nakoming van de in de vorige onderdelen omschreven verplichtingen. CARRIÈRECENTRUM ZORG is nimmer aansprakelijk voor enige, direct of indirect, door de opdrachtgever geleden schade.
 3. Indien CARRIÈRECENTRUM ZORG, niettegenstaande het voorgaande, om welke reden dan ook, gehouden zou zijn enige schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het honorarium voor de werkzaamheden, waarvan de gebrekkige uitvoering de grond vormt van de aansprakelijkheid. Op het moment dat deze gedekt wordt door een aansprakelijkheidsverzekering van CARRIÈRECENTRUM ZORG is de uitbetaling beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. In afwijking wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van CARRIÈRECENTRUM ZORG vervalt, indien de opdrachtgever enige, uit de met CARRIÈRECENTRUM ZORG gesloten overeenkomst voortvloeiende, verplichting niet nakomt.
 5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan CARRIÈRECENTRUM ZORG kunnen worden tegengeworpen, kan CARRIÈRECENTRUM ZORG ook aan de opdrachtgever tegenwerpen.
 6. Alle weren, die CARRIÈRECENTRUM ZORG aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, ter afwering of beperking van haar aansprakelijkheid, kan ontlenen, kunnen – indien CARRIÈRECENTRUM ZORG dit wenst – door haar personeel en derden, die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tegenover de opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en deze derden zelf partij bij de overeenkomst.
Artikel 16. Vrijwaringen
 1. De opdrachtgever vrijwaart CARRIÈRECENTRUM ZORG, haar personeel en door of vanwege haar werk gestelde personen voor alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade, ontstaan door of verband houdende met de uitvoering van de opdracht.
 2. De opdrachtgever vrijwaart CARRIÈRECENTRUM ZORG voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien opdrachtgever aan CARRIÈRECENTRUM ZORG informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 17. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in de voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CARRIÈRECENTRUM ZORG geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CARRIÈRECENTRUM ZORG niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen, inclusief van derden, naast onverwachte ziekte vallen hieronder.
 2. CARRIÈRECENTRUM ZORG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CARRIÈRECENTRUM ZORG haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van CARRIÈRECENTRUM ZORG opgeschort. Indien CARRIÈRECENTRUM ZORG bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geheimhouding
 1. Over vertrouwelijke gegevens, administratie, informatie etc. van de opdrachtgever zal CARRIÈRECENTRUM ZORG geheimhouding bewaren en geen mededelingen doen aan derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, tenzij dit voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden noodzakelijk of bevorderlijk is.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie die aan haar door CARRIÈRECENTRUM ZORG ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Deze informatie mag door de opdrachtgever niet zonder voorafgaande toestemming van CARRIÈRECENTRUM ZORG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Informatie over de cliënt zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop vormt informatie over de voortgang een uitzondering.
Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CARRIÈRECENTRUM ZORG zich de rechten en bevoegdheden voor die CARRIÈRECENTRUM ZORG toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door CARRIÈRECENTRUM ZORG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CARRIÈRECENTRUM ZORG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
Artikel 21. Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met CARRIÈRECENTRUM ZORG, of met ondernemingen waarop CARRIÈRECENTRUM ZORG ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22. Geschillen
 1. Op de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing en is de rechter in de vestigingsplaats van CARRIÈRECENTRUM ZORG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 23. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder deponeringsnummer 30030794.

DEEL II – Werving en Selectie

Dit deel is van toepassing op de activiteiten die VvAA financieel-economisch adviesbureau B.V. op het gebied van werving en selectie ontplooit.

Artikel 1. Definities

In dit deel van de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) “VvAA”: VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V., statutair gevestigd te Utrecht.
(b) “Kandidaat”: ledere natuurlijke persoon die door VvAA wordt geworven en/of geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
(c) “Opdrachtgever”: Degene voor wie VvAA zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.
(d) “Opdracht”: De overeenkomst tussen VvAA en de Opdrachtgever, waarbij VvAA zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen VvAA en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen de betreffende partijen zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten
 1. Alle offertes en kostenopgaven van VvAA zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 2. Een Opdracht tussen VvAA en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat VvAA de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel daadwerkelijk een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
 3. Een Opdracht tussen VvAA en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door VvAA geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.
 4. Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst, facturen
 1. In de Opdracht dan wel de opdrachtbevestiging worden ten aanzien van de werving en selectie van een Kandidaat ten minste de volgende onderwerpen vastgesteld:
  – naam van de Opdrachtgever
  – specificatie van het functieprofiel en de werkzaamheden
  – begin- en einddatum van de werkzaamheden
  – naam van de Kandidaat (voor zover al bekend)
  – tarieven
  – overige kosten
 2. Het door de Opdrachtgever aan VvAA verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden full time bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantiebijslag.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het in lid 2 van dit artikel bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door VvAA geselecteerde Kandidaat.
 4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere pro memorie posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
 5. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, worden de facturen van VvAA berekend aan de hand van de schriftelijk overeengekomen tarieven.
Artikel 5. Betaling
 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van VvAA te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan VvAA over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke handelsrente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband voor een hele kalendermaand.
 3. Het afschrift van de door VvAA verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
 4. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
 5. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15%van de hoofdsom met een minimum van EUR 250,-.
  Deze kosten zullen, zodra door VvAA rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van VvAA hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentage is berekend, niet kostendekkend blijkt te zijn.
 6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
Artikel 6. Overige verplichtingen Opdrachtgever en Kandidaat
 1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van VvAA op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door VvAA geïntroduceerde Kandidaat binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een boete gelijk aan het met de Opdrachtgever overeengekomen honorarium voor arbeidsbemiddeling dan wel het honorarium dat normaal gesproken in rekening zou zijn gebracht indien VvAA de Kandidaat zelf via arbeidsbemiddeling bij de andere persoon, onderneming of instelling had aangebracht.
 2. Indien de Opdrachtgever een door VvAA geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 18 maanden na de introductie van de Kandidaat door VvAA alsnog een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een boete gelijk aan het met de Opdrachtgever overeengekomen honorarium voor arbeidsbemiddeling dan wel het honorarium dat normaal gesproken in rekening zou zijn gebracht indien de Kandidaat alsnog via arbeidsbemiddeling door VvAA een arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever in dienst was getreden.
 3. De Kandidaat is verplicht zijn registratie in het BIG-register up to date te houden en te allen tijde zijn gegevens daarin naar waarheid te hebben ingevuld. Indien de Kandidaat deze verplichting niet nakomt en is hij jegens VvAA aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Artikel 7. Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst
 1. Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal VvAA zonder extra kosten te berekenen – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
  (a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de kandidaat, VvAA hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
  (b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
  (c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
  (d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
  (e) de Opdrachtgever alle door VvAA gefactureerde bedragen betaald heeft;
  (f) de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 18 maanden na introductie van de Kandidaat wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 7.1, een arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden gehouden zijn tot betaling aan VvAA van de volledige kosten conform het in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
Artikel 8. Aansprakelijkheid

VvAA spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties en de BIG-registratie van de Kandidaat (inclusief de controle van betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door VvAA geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. VvAA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart VvAA tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 9. Geheimhouding

Opdrachtgever en VvAA verbinden zich jegens elkaar alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever c.q. VvAA waarvan Opdrachtgever en VvAA en hun respectievelijke werknemers kennis nemen bij de uitvoering van deze algemene voorwaarden en daarop gebaseerde opdrachten. VvAA aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van enige geheimhoudingsplicht door de Kandidaat.

Artikel 10. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Utrecht.
Artikel 11.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder deponeringsnummer 30030794.